Politika ochrany životního prostředí

1.6.2016 - Politika ochrany životního prostředí

Vedení společnosti DOPLA PAP a.s., které si uvědomuje svou odpovědnost za ochranu životního prostředí při svých obchodních činnostech, přijalo následující zásady environmentální politiky:

- dodávat zákazníkům výrobky nejvyšší technické normy, které mají parametry splňující nejvyšší požadavky na ochranu životního prostředí;

- dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí, zachovat přírodní zdroje a bezpečné pracovní prostředí ve výrobním procesu;

- rozhodovat o investičních plánech a jejich provádění s patřičným zřetelem na faktory životního prostředí;

- zapojit se do prevence rizik a znečištění, aby se zabránilo možným nouzovým situacím, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí;

- manipulovat s chemickými látkami a jejich směsí (tiskařské barvy, lepidla, mazadla atd.) při výrobě a skladování tak, aby byly veškeré dopady na životní prostředí udržovány pod kontrolou a minimalizovány;

- provádět řádně plánovanou preventivní údržbu a tím minimalizovat nepříznivé dopady na životní prostředí spojené s provozem strojů a zařízení;

- vést a vzdělávat zaměstnance, aby se chovali odpovědně vůči životnímu prostředí a zajistili, že budou plně chápat a podporovat politiku společnosti v oblasti životního prostředí;

- vytvářet zaměstnacům podmínky vhodné pro šetrné chování k životnímu prostředí;

- oznamovat tuto politiku všem zaměstnancům a přiměřeně je předávat veřejnosti;

-vyžadovat, aby smluvní partneři dodržovali tuto environmentální politiku.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat podmínky a uvolňovat zdroje potřebné pro splnění výše uvedených zásad environmentální politiky. Od zaměstnanců se očekává, že plně podporují tento závazek.

'Lubomír Šimko, generální ředitel