Etický kodex

1.1.2017 - Etický kodex

Podnikání společnosti DOPLA PAP a.s. je vedeno čestně, transparentně a zodpovědně. Dodržujeme a neporušujeme zákony, kterým podléhá naše podnikání.

Společnost usiluje o budování vztahů se svými zákazníky, dodavateli a obchodními partnery na základě rovnosti, vzájemné výhodnosti a průhlednosti vztahů s jednoznačným stanovením povinností a odpovědnosti jejich účastníků.

Všichni pracovníci společnosti jsou povinni dodržovat platné zákony České republiky a chovat se v souladu s všeobecně uznávanými morálními zásadami.

Pracovníci jsou povinni dodržovat zásady protikorupčního chování a jednání. Znamená to především nenabízet, neposkytovat, ani nepřijímat úplatky v žádné formě, nepřijímat od obchodních partnerů, a to i potenciálních, nepřiměřené dary s výjimkou reklamních a propagačních předmětů.

Při respektování kulturních rozdílů dodržujeme zásadu, že pracovníci by měli být zaměstnáni na základě svých schopností, ne na základě rasy, pohlaví, osobních rysů či mínění.

Při přijímání nových pracovníků uplatňujeme přísně zásady rovnosti a nediskriminace (věk, pohlaví, rasa, rodinné poměry, zdravotní postižení aj.).

Nevyužíváme fyzických nebo psychických trestů proti svým zaměstnancům a nebudeme vědomě spolupracovat s partnery, kteří těchto praktik využívají.

Našim zaměstnancům nabízíme mzdy a sociální dávky v souladu se zákony České republiky a nevyžadujeme od nich trvání pracovního výkonu v rozporu s českou legislativou.

Nevyužíváme práce dětí (tj. osob ve věku pod 15 let).

Dodržujeme bezpečnost práce na základě českých právních předpisů.

Jsme si vědomi své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí při realizaci podnikatelských aktivit. Naše zásady na ochranu životního prostředí jsou specifikovány v Environmentální politice, která je podobně jako tento kodex součástí integrovaného systému managementu (IMS).

Ing. Ľubomír Šimko, generální ředitel